องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด-บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด-บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑สายหน้าบ้านนางธิดาพร จินดาพงษ์ ถึงถนนลาดยาง ตำยบสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(รายละเอียดตามแบบ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก และกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๓ สายมุมกำแพงวัดหนองแคนถึงฟาร์ม(รายละเอียดตามแบบ อบต.สาวแห กำหนด) ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายข้างปั้มน้ำมันถึงสวนนางรำไพร ประทุมวัน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (รายละเอียดตามแบบงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต และแบบ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายข้างหอถังประปา ถึงบ้านนางคำสี จันทะสอน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแหกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำผิวดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สาย รอ.ถ.๑๗๑-๑๙(สายข้างโรงเรียนบ้านดอนแดง) ถึงท้ายหมู่บ้าน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายข้างบ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล ถึงถนน รอ.ถ.๑๗๑-๐๘(สายรอ.๓๐๑๒-ดอนชาด) ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมติดตั้งนวัตกรรมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ ในสายทาง จำนวน ๓ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมเเซมถนนลูกรังในเขตตำบลสาวแห หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๑๗ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มนายวิริยะพงษ์ สิงหาเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ สายสวนตาทิพย์ถึงถนนสายสาวแห-ดูกอึ่ง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๕ แกลลอน จำนวน ๖๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินข้างห้องน้ำสาธารณะถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะเเกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างบ้านนางสุด ล้ำเหลือ ถึงบ้านนางลำไย ประดู่ (ตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแห เลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ สายข้างบ้านนายอภิขาติ ศรีนฤมล ถึงสามแยกไปดอนชาด ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแบบรูปรายการ อบต. สาวแหเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะเเกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโตรงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการเเพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลสาวแห (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแหกำหนด) แบบ อบต.สาวแห เลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยก ทช.๓๐๑๒ ถึงหลังวัดหนองแคน หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายไสว ยามสุข ถึงข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ทช.๓๐๑๒ ถึง บ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล หมู่ ๖ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรำไพ ประทุมวัน ถึงสายสาวแห-ดูกอึ่ง หมู่ ๑ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสุข ถึงหลังโรงเรียนสาวแหวิทยา หมู่ที่ ๗ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดดอนแดงถึงห้วยก๊ากว๊ากตอนล่าง หมู่ ๔(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มฐถ.๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ มฐถ.๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนสาวแหวิทยา ถึง ดอนชาด หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ บุญชม ถึงสามแยก หมู่ที่ ๗ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทถ-๒๐๓(แผ่นที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกป้อมยาม ถึงถนน รพช.(ไปบ้านหนองแห้ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ ทถ๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาวา หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ ทถ๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถดับเพลิงมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาดปริมาณน้ำบรรจุ ๑,๔๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ถึงหน้า กศน.ตำบลสาวแห ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ (แบบ อบต.สาวแห เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง และ นมกล่อง ยูเอชที โรงเรียนบ้านสาวแห ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๑๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์(๒๐๐ มิลลิลิตร) ชนิดถุง และ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง(๒๐๐ มิลลิลิตร) โรงเรียนบ้านสาวแห ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed ซื้อเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือชนิดขวดปั๊มขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ml เเละเครื่องวัดอุณหภูมิ (lnfrared Thermometer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 303
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จ้างก่อสร้างถังประปาหอถังสูง ม.๗ ขนาด ๑๔.๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามเเบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
1 - 50 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2