องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา อุดเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 085-6580326
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้