องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร อบต.
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายพุททอง สุวรรณสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0833580209
นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0821528894
นายวิชาญ คันธะมาลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862259693
นายปฎิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รักษาการราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 081-8773678
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1
โทร : 0807215762
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2
โทร : 0872234951
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3
โทร : 0621607868
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4
โทร : 0645591204
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5
โทร : 0988150179
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รักษาการราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 081-8773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 081-8773678
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
account_box สำนักปลัด
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 091-8622185
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0874984148
นายชิณวัฒน์ ครองยุติ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0649248781
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู
โทร : 089-0170870
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู
โทร : 086-2285756
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)
โทร : 098-8152943
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา อุดเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 085-6580326
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นางสาวศิริพันธุ์ วิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 094-1214977
นายณิตชัย คันถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธิดารัตน์ เทียมคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ