messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 091-8622185
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0874984148
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู
โทร : 089-0170870
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู
โทร : 086-2285756
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)
โทร : 098-8152943
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ