messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
verified_user สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

     1. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  
โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสาวแห    
อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง   อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต   อบต.ดูกอึ่ง  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่  
พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่
ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่
     3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ
     3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
     3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน
5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน
6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

     1. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  
โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสาวแห    
อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง   อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต   อบต.ดูกอึ่ง  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่  
พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่
ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่
     3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ
     3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
     3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน
5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน
6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)