องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห เรื่อง แก้ไขรายชื่อประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์ AntiFakeNew poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์1212OCC poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการทำหนังส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปรี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการทำหนังส poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 43 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4