องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห เรื่อง แก้ไขรายชื่อประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นค าขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์อาสาสมัครดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์ AntiFakeNew poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คู่มือประชาสัมพันธ์1212OCC poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
find_in_page ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการทำหนังส poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4