องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสาวแห เรื่อง แก้ไขรายชื่อประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4