องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เราต้องดำเนินการอย่างไร

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน คุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย 1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนำอยู่ในตำบลสาวแห ตามทะเบียนบ้าน 2. จะมีอายุคครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 –1 กันยายน 2505 และยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น) 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 4. กรณีที่เป็น พระ นักบวช แม่ชี สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องไม่ได้รับเงินจากทางคณะสงฆ์ที่จัดให้ประจำ หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ ( เซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ (เซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนคนพิการ 1.มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลสาวแห ตามทะเบียนบ้าน 2.มีบัตรประจำตัวคนพิการ 3.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 1. บัตรคนพิการ พร้อม สำเนา 1 ฉบับ ( เซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ฉบับ (เซ็นชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย)

(โดย:นางสุพรรณี บุญชม เขียนเมื่อ:14 กุมภาพันธ์ 2565)

ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ตำบลสาวแห กรณีไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตามถนนในหมู่บ้านไม่ติด เราชาวตำบลสาวแหควรทำอย่างไรและมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

ทำหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลสาวแห แจ้งให้นายกทราบและนายกจะมอบหมายให้กองช่างออกไปดำเนินการ

(โดย:นายสังเวียน วงษ์จีน เขียนเมื่อ:11 กุมภาพันธ์ 2565)

สอบถามการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้เข้ารับฟังการประชุม จะต้องนั่งฟังการประชุมในสถานที่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์จัดไว้สำหรับผู้เข้ารับฟังการประชุมเท่านั้น และห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ (1) กล่าวถ้อยคำใด ๆ หรือยื่นเอกสารต่อทีประชุมสภา หรือนำวัตถุใด ๆ มาแสดงในที่ประชุมสภา (2) พูดคุยส่งเสียงดัง อันเป็นการรบกวนการประชุมสภาของที่ประชุมสภา (3) สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นใด (4) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจหรือไม่สุภาพเรียบร้อย (5) ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ เป็นต้นว่า การใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการเข้าฟังการประชุมสภา (6) พกพาอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ หรือวัตถุอันตราย สิ่งผิดกฎหมาย เข้าไปฟังการประชุมสภา (7) ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา (8) ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพการประชุมสภา หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาได้ (9) จดหรือบันทึกข้อความการประชุมสภา หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะดังกล่าว

(โดย:นิดา เขียนเมื่อ:20 มกราคม 2565)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว