องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
verified_user กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 1261
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 372
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1