องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file สรุปโครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1