ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง