ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฉีดพ่นยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง