ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง