ชื่อเรื่อง : จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ สายสวนตาทิพย์ถึงถนนสายสาวแห-ดูกอึ่ง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง