ชื่อเรื่อง : เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสาวแห หมู่ที่ ๑ สายทางสวนตาทิพย์ถึงถนนสายสาวแห-ดูกอึ่ง