ชื่อเรื่อง : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗(กลุ่มนายวิริยะพงษ์ สิงหาเพ็ญ)