ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มเเข็งของครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง