ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินข้างห้องน้ำสาธารณะถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง