ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - กองคลัง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง