ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๑.๓ เมตร x ๒.๖๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง