ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินพร้อมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.สายข้างกองคลังและกองช่างอบต.สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง