องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุพลาสติก จำนวน ๕๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มนายวิริยะพงษ์ สิงหาเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาลงลูกรังซ่อมเเซมถนนลูกรังในเขตตำบลสาวแห หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๑๗ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาฉีดพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ สายสวนตาทิพย์ถึงถนนสายสาวแห-ดูกอึ่ง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เต็นท์ผ้าใบกันยูวี(UV) โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมพ่นชื่อ อบต.สาวแห จำนวน ๔ หลัง ๆ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เต็นท์ผ้าใบกันยูวี(UV) โครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จำนวน ๔ หลัง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างทำป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๘๗/๒๕๖๔ อบต.สาวแหกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์อื่น -เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์อื่น -เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว -ถังขยะเปียก ขนาด ๑๕ แกลลอน ตัดก้นพร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จำนวน ๓๐ ถัง ๆ ละ ๑๖๐ บาท
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมบ่อซึมกระจายน้ำห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห หมู่ที่ ๑ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรคู่บ้านต้านโรค ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง ตรายางชื่อ-สกุล พร้อมตำแหน่ง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-แก้วน้ำทรงสูงใส จำนวน ๖๐ ใบ ๆ ละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง จำนวน ๒ รายการ (ไวเรส WLAN USB จำนวน ๒ ตัว ,ฮาร์ดดิส EXTERNAL SSD จำนวน ๑ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ ถัง ๆ ละ ๑๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๙๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -ถุงขยะดำ ขนาด ๓๐x๔๐ ซม. จำนวน ๕ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง (กล่องพลาสติก ขนาด ๑๓.๘ ลิตร) จำนวน ๑๐ ใบ ๆ ละ ๑๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารคู่มือวัยรุ่นและเยาวชน จำนวน ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๑๙ บาท โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจอนาคต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง(ไป-กลับ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.สาวแหและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างทำเเท่นตรายางและตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน ๕๒ ใบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างทำป้ายภาพเครื่องหมายจราจร จำนวน ๔ แผ่น ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๕ แกลลอน จำนวน ๖๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๕ แกลลอน จำนวน ๖๕๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่เกิน ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ดูเเลเด็ก ผู้ปกครองและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารในการอบรม จำนวน ๗๖ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้ดูเเลเด็ก ผู้ปกครองและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 50 (ทั้งหมด 456 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10